skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Change and continuity 1980-2010

Parker, Roy

Adoption & Fostering, Fall, 2010, Vol.34(3), p.4(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Change and continuity 1980-2010
  • Tác giả: Parker, Roy
  • Chủ đề: Family -- Reports ; Parent-child Relations -- Reports
  • Là 1 phần của: Adoption & Fostering, Fall, 2010, Vol.34(3), p.4(9)
  • Mô tả: Roy Parker considers key developments in services for children separated from their birth families in England and Wales over the last 30 years. Adapted from the source document.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0308-5759

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...