skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Papal Letters in Hungary Concerning the Teutonic Knights' Stay in Transylvania (1211-1225)

Hautala, Roman

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2015, Issue 1, pp.96-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995848X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...