skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

UX design and agile: a natural fit?(Practice)(ACM Case Study)(user experience)(Discussion)

Anonymous;

Communications of the ACM, Jan, 2011, Vol.54(1), p.54(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    UX design and agile: a natural fit?(Practice)(ACM Case Study)(user experience)(Discussion)
  • Tác giả: Anonymous
  • Chủ đề: User Interfaces (Computers) -- Management ; Applications Programming -- Methods
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, Jan, 2011, Vol.54(1), p.54(7)
  • Mô tả: The development of BusinessObjects Polestar is examined in relation to the role of user experience (UX) design in software development. Classic UX design is made of contextual inquiry, formative testing, and summative testing. The challenges in UX design are described.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0001-0782

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...