skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis and structural characterization of beta-diketiminate-lanthanide amides and their catalytic activity for the polymerization of methyl methacrylate and epsilon-caprolactone

Yingming Yao ; Zhenqin Zhang ; Hongmei Peng ; Yong Zhang ; Qi Shen ; Jun Lin

Inorganic Chemistry, March 6, 2006, Vol.45(5), p.2175(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1669

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...