skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

12 Antithrombotic therapy for coronary artery disease and valvular heart disease

Israel, Douglas H. ; Fuster, Valentin ; Chesebro, James H. ; Badimon, Lina

Bailliere's Clinical Haematology, 1990, Vol.3(3), pp.705-743

ISSN: 0950-3536 ; DOI: 10.1016/S0950-3536(05)80026-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...