skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

European integration and the regions. (development of the Single European Market)

Kellas, James G.

Parliamentary Affairs, April, 1991, Vol.44(2), p.226(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2290

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...