skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Resourceful earth: a response to Global 2000

Simon , Julian L. ; Kahn , Herman

ISBN: 0631134670

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Resourceful earth: a response to Global 2000
  • Tác giả: Simon , Julian L. ; Kahn , Herman
  • Chủ đề: Economic History ; Natural Resources ; Economic Forecasting
  • Mô tả: edited by Julian L. Simon and Herman Kahn. -- Includes bibliographies and index. ; viii, 585 p. : ill. ; 24 cm.
  • Nơi xuất bản: Oxford [Oxfordshire] ; New York: B. Blackwell
  • Năm xuất bản: 1984
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 0631134670

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...