skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[Monitoring of contaminants in the environment 1986 [incl. DDT, PCB, National Swedish Environmental Monitoring Programme, PMK]]. [Swedish]
Oevervakning av miljoegifter i levande organismer 1986.

Odsjoe T. ; Olsson M. ; Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm (Sweden). Pmk-Gruppen ; Vandkvalitetsinstituttet, Hoersholm (Denmark).

Rapport - Naturvaardsverket . no. 3346.

ISSN: 0282-7298 ; ISBN: 91-620-3346-8

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...