skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[Discharge of heavy metals in Sweden 1977-1979 [air pollution, water pollution]]. [Swedish]
Metallutslaepp i Sverige.

Liedholm B.L. ; Lindgren H.R. ; Roos Y.

SNV PM . Statens Naturvaardsverk. no. 1390.

ISSN: 0346-7309

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • [Discharge of heavy metals in Sweden 1977-1979 [air pollution, water pollution]]. [Swedish]

  • Nhan đề:
    Metallutslaepp i Sverige.
  • Tác giả: Liedholm B.L. ; Lindgren H.R. ; Roos Y.
  • Là 1 phần của: SNV PM . Statens Naturvaardsverk. no. 1390.
  • Mô tả: Numerical data; 10 ref. Summary (Sv).
  • Năm xuất bản: 1981
  • Ngôn ngữ: Swedish
  • Số nhận dạng: ISSN: 0346-7309

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...