skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[Heavy metals and other trace elements in coal and emissions of these during combustion - a literature review [air pollution]]. [Swedish]
Tungmetaller och andra spaaraemnen i stenkol samt emissioner till luft av dessa aemnen vid kolfoerbraenning - en litteraturstudie.

Loevblad G. ; Grennfelt P. ; California. Agricultural Experiment Station.

IVL . B . no. 345.

ISSN: 0347-8696

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • [Heavy metals and other trace elements in coal and emissions of these during combustion - a literature review [air pollution]]. [Swedish]

  • Nhan đề:
    Tungmetaller och andra spaaraemnen i stenkol samt emissioner till luft av dessa aemnen vid kolfoerbraenning - en litteraturstudie.
  • Tác giả: Loevblad G. ; Grennfelt P. ; California. Agricultural Experiment Station.
  • Là 1 phần của: IVL . B . no. 345.
  • Mô tả: Numerical data. 51 ref. Summary (Sv). AVAILABILITY: Lantbruksuniversitets Bibliotek, POB 7071, S-750 07 Uppsala 7 - Sweden
  • Năm xuất bản: 1977
  • Ngôn ngữ: Swedish
  • Số nhận dạng: ISSN: 0347-8696

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...