skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ecological policy in agriculture of the OECD and EC countries (Review)

Nemec , J. ; Krejci , L.

Zemedelska Ekonomika - UVTIZ, 1992, Vol.(9-10), pp.717-730 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0139-570X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...