skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trauma, immigration, and sexual health among Latina women: Implications for maternal–child well‐being and reproductive justice

Fortuna, Lisa R. ; Noroña, Carmen Rosa ; Porche, Michelle V. ; Tillman, Cathi ; Patil, Pratima A. ; Wang, Ye ; Markle, Sheri Lapatin ; Alegría, Margarita

Infant Mental Health Journal, September 2019, Vol.40(5), pp.640-658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-9641 ; E-ISSN: 1097-0355 ; DOI: 10.1002/imhj.21805

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...