skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Text Formatting

Berry, D.M.

Encyclopedia of Language & Linguistics, pp.607-621

ISBN: 978-0-08-044299-0 ; ISBN: 978-0-08-054784-8 ; ISBN: 978-0-08-044854-1 ; DOI: 10.1016/B0-08-044854-2/00984-6

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Text Formatting
 • Tác giả: Berry, D.M.
 • Chủ đề: algorithms ; compiling ; direct-manipulation ; document ; figure ; footnote ; formatter ; formatting ; hyphenation ; justification ; markup ; multidirectional ; multilingual ; point size ; table ; text ; WYSIWYG
 • Là 1 phần của: Encyclopedia of Language & Linguistics, pp.607-621
 • Mô tả: Text formatting is described in terms of algorithms that are used and their effects on the appearance of the printed document. Multilingual and multidirectional documents are considered. The interactions of the basic line-by-line formatting and more advanced paragraph formatting algorithms with text size; line length; justification; hyphenation; and figure, table, and footnote placement are considered. Both compiling and WYSIWYG formatters are described in terms of these algorithms and considerations.
 • Nơi xuất bản: Elsevier Ltd
 • Năm xuất bản: 2006
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN: 978-0-08-044299-0 ; ISBN: 978-0-08-054784-8 ; ISBN: 978-0-08-044854-1 ; DOI: 10.1016/B0-08-044854-2/00984-6

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...