skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nationalism as a factor for an international environmental regime: korea and the east asian biosphere reserve network (eabrn)

Na, Hang Ryeol

East Asian Science, Technology and Society, 2012, Vol.6(1), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-2152 ; DOI: 10.1215/18752160-1547261

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Nationalism as a factor for an international environmental regime: korea and the east asian biosphere reserve network (eabrn)
  • Tác giả: Na, Hang Ryeol
  • Là 1 phần của: East Asian Science, Technology and Society, 2012, Vol.6(1), p.83
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1875-2152 ; DOI: 10.1215/18752160-1547261

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...