skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A knowledge-based integrated aircraft conceptual design framework

Munjulury, Raghu Chaitanya ; Staack, Ingo ; Berry, Patrick ; Krus, Petter; Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Fluida och mekatroniska system ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten, Fluida och mekatroniska system

CEAS Aeronautical Journal, 2016, Vol. 7(1), pp. 95-105

ISSN: 1869-5582, 1869-5590 ; DOI: 10.1007/s13272-015-0174-z

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...