skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Requirements for and Evaluation of User Support for Large-Scale Ontology Alignment

Ivanova, Valentina ; Lambrix, Patrick ; Åberg, Johan; IDA/ADIT, Institutionen för datavetenskap, Databas och informationsteknik ; Linköpings universitet, Tekniska högskolan, Interaktiva och kognitiva system ; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten, Interaktiva och kognitiva system ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten, Interaktiva och kognitiva system

The Semantic Web. Latest Advances and New Domains: 12th European Semantic Web Conference, ESWC 2015, Portoroz, Slovenia, May 31 -- June 4, 2015. Proceedings, 2015, pp. 3-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-18817-1 ; ISBN: 978-3-319-18818-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-18818-8_1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...