skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5043-3 ; DOI: 10.1515/9781400850433

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights
  • Tác giả: Patten, Alan
  • Nơi xuất bản: Princeton: Princeton University Press
  • Năm xuất bản: 2014
  • Ngôn ngữ: German
  • Số nhận dạng: ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5043-3 ; DOI: 10.1515/9781400850433

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...