skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Smart Interfaces for Granular Synthesis of Sound by Fractal Organization

Rhys, Paul

Computer Music Journal, 2016, Vol.40(3), pp.58-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-9267 ; E-ISSN: 1531-5169

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...