skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Religious Minorities in Turkey

Freyberg-Inan, Annette ;Bardakçi, Mehmet ;Leisse, Olaf ;Giesel, Christoph;

ISBN10: 113727025X ; ISBN13: 9781137270252 ; E-ISBN10: 1137270268 ; E-ISBN13: 9781137270269

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Religious Minorities in Turkey
  • Tác giả: Freyberg-Inan, Annette ; Bardakçi, Mehmet ; Leisse, Olaf ; Giesel, Christoph
  • Chủ đề: Religious minorities
  • Mô tả: This book considers the key issue of Turkey's treatment of minorities in relation to its complex paths of both European integration and domestic and international...
  • Nơi xuất bản: Palgrave
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 113727025X ; ISBN13: 9781137270252 ; E-ISBN10: 1137270268 ; E-ISBN13: 9781137270269

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...