skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Independence Day: Myth, Symbol, and the Creation of Modern Poland

Biskupski, Mieczys±aw B

ISBN10: 0199658811 ; ISBN13: 9780199658817 ; E-ISBN10: 0191633402 ; E-ISBN13: 9780191633409

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Independence Day: Myth, Symbol, and the Creation of Modern Poland
  • Tác giả: Biskupski, Mieczys±aw B
  • Chủ đề: Nationalism
  • Mô tả: The 11th of November 1918, Polish Independence Day, is a curious anniversary whose commemoration has been only intermittently observed in the last century. In fact...
  • Nơi xuất bản: United Kingdom: Oxford University Press
  • Năm xuất bản: 2012
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 0199658811 ; ISBN13: 9780199658817 ; E-ISBN10: 0191633402 ; E-ISBN13: 9780191633409

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...