skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Politics of Self-Determination: Remaking Territories and National Identities in Europe, 1917-1923

Prott, Volker

ISBN10: 0198777841 ; ISBN13: 9780198777847 ; E-ISBN10: 0191083542 ; E-ISBN13: 9780191083549

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Politics of Self-Determination: Remaking Territories and National Identities in Europe, 1917-1923
  • Tác giả: Prott, Volker
  • Chủ đề: Self-determination, National
  • Mô tả: The Politics of Self-Determination examines the territorial restructuring of Europe between 1917 and 1923, when a radically new and highly fragile peace order was...
  • Nơi xuất bản: United Kingdom: Oxford University Press
  • Năm xuất bản: 2016
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN10: 0198777841 ; ISBN13: 9780198777847 ; E-ISBN10: 0191083542 ; E-ISBN13: 9780191083549

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...