skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using blackmail tactics on flu vaccinations is unacceptable

Harrison, Malcolm

Nursing Standard, 10/02/2013, Vol.28(5), pp.35-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570 ; E-ISSN: 2047-9018 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7748/ns2013.10.28.5.35.s48

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Using blackmail tactics on flu vaccinations is unacceptable
  • Tác giả: Harrison, Malcolm
  • Là 1 phần của: Nursing Standard, 10/02/2013, Vol.28(5), pp.35-35
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0029-6570 ; E-ISSN: 2047-9018 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7748/ns2013.10.28.5.35.s48

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...