skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DISTRIBUTION PATTERN OF HEAVY METALS IN THE SURFACE SEDIMENTS AND ENVIRONMENT QUALITY EVALUATION FOR THE YANGTZE RIVER DELTAIC ECONOMIC ZONE

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Gong, Shuyun ; Yu, Kaining ; Lin, Manman ; Bi, Shipu

Marine Geology & Quaternary Geology, 2013, Vol.33(11), p.63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0256-1492 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1140.2013.05063

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    DISTRIBUTION PATTERN OF HEAVY METALS IN THE SURFACE SEDIMENTS AND ENVIRONMENT QUALITY EVALUATION FOR THE YANGTZE RIVER DELTAIC ECONOMIC ZONE
  • Tác giả: Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Gong, Shuyun ; Yu, Kaining ; Lin, Manman ; Bi, Shipu
  • Là 1 phần của: Marine Geology & Quaternary Geology, 2013, Vol.33(11), p.63
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0256-1492 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1140.2013.05063

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...