skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lobbying on Regulatory Enforcement Actions: Evidence from U.S. Commercial and Savings Banks

Lambert, Thomas

Management Science, Jun 2019, Vol.65(6), p.2545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501 ; DOI: 10.1287/mnsc.2017.2895

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...