skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

HOW MULTINATIONAL CORPORATIONS USE LOBBYING AND ADVOCACY TO MITIGATE POLITICAL RISKS

Violeta Iftinchi ; Gheorghe Hurduzeu

Oradea Journal of Business and Economics, 01 May 2018, Vol.3(special), pp.18-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2501-3599 ; E-ISSN: 2501-3599

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...