skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mensch und Computer 2015

Schmidt, Albrecht

i-com, 01/1/2015, Vol.14(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-162X ; E-ISSN: 2196-6826 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/icom-2015-0039

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Mensch und Computer 2015
  • Tác giả: Schmidt, Albrecht
  • Là 1 phần của: i-com, 01/1/2015, Vol.14(3)
  • Số nhận dạng: ISSN: 1618-162X ; E-ISSN: 2196-6826 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/icom-2015-0039

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...