skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Media freedoms and covert diplomacy: Turkey challenges Europe over Kurdish broadcasts

Sinclair, Christian ; Smets, Kevin; Mattelart, Tristan (Editor) ; D’haenens, Leen (Editor)

Global Media and Communication, December 2014, Vol.10(3), pp.319-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-7665 ; E-ISSN: 1742-7673 ; DOI: 10.1177/1742766514552380

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...