skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Timing Is Everything: Changing Norms of Minority Rights and the Making of a Polish Nation-State

Cramsey, Sarah A. ; Wittenberg, Jason

Comparative Political Studies, 09/2016, Vol.49(11), pp.1480-1512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0010414015626440

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Timing Is Everything: Changing Norms of Minority Rights and the Making of a Polish Nation-State
  • Tác giả: Cramsey, Sarah A. ; Wittenberg, Jason
  • Là 1 phần của: Comparative Political Studies, 09/2016, Vol.49(11), pp.1480-1512
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0010414015626440

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...