skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arie Bloed and Pieter van Dijk (eds.), Protection of Minority Rights Through Bilateral Treaties. The Case of Central and Eastern Europe

Harck;

Nordic Journal of International Law, 2002, Vol.71(3), pp.449-450 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181002100376099

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Arie Bloed and Pieter van Dijk (eds.), Protection of Minority Rights Through Bilateral Treaties. The Case of Central and Eastern Europe
  • Tác giả: Harck
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of International Law, 2002, Vol.71(3), pp.449-450
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181002100376099

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...