skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New features for CORBA 3.0

Vinoski, Steve

Communications of the ACM, 10/1/1998, Vol.41(10), pp.44-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/286238.286247

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    New features for CORBA 3.0
  • Tác giả: Vinoski, Steve
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 10/1/1998, Vol.41(10), pp.44-52
  • Số nhận dạng: ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/286238.286247

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...