skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Living in a digital world

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 10/01/2011, Vol.54(10), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2001269.2001277

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Living in a digital world
  • Tác giả: Greengard, Samuel
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 10/01/2011, Vol.54(10), p.17
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2001269.2001277

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...