skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Challenges in Engineering Cyber-Physical Systems

Broy, Manfred ; Schmidt, Albrecht

Computer, 02/2014, Vol.47(2), pp.70-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2014.30

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Challenges in Engineering Cyber-Physical Systems
  • Tác giả: Broy, Manfred ; Schmidt, Albrecht
  • Chủ đề: Computing and Processing
  • Là 1 phần của: Computer, 02/2014, Vol.47(2), pp.70-72
  • Mô tả: To successfully make the transition from traditional physical products to next-generation cyber-physical systems, many manufacturers will have to reinvent their innovation and development processes and take a user-centric engineering approach.
  • Số nhận dạng: ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2014.30

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...