skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tweeting the friendly skies: Investigating information exchange among Twitter users about airlines

Dharmavaram Sreenivasan, Nirupama ; Sian Lee, Chei ; Hoe‐Lian Goh, Dion

Program, 02/10/2012, Vol.46(1), pp.21-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 0033-0337 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00330331211204548

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Tweeting the friendly skies: Investigating information exchange among Twitter users about airlines
  • Tác giả: Dharmavaram Sreenivasan, Nirupama ; Sian Lee, Chei ; Hoe‐Lian Goh, Dion
  • Là 1 phần của: Program, 02/10/2012, Vol.46(1), pp.21-42
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 0033-0337 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00330331211204548

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...