skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Viscosity of liquid Fe at high pressure

Rutter, Michael D. ; Secco, Richard A. ; Liu, Hongjian ; Uchida, Takeyuki ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Wang, Yanbin

Physical Review B, 8/2002, Vol.66(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.66.060102

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Viscosity of liquid Fe at high pressure
  • Tác giả: Rutter, Michael D. ; Secco, Richard A. ; Liu, Hongjian ; Uchida, Takeyuki ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R. ; Wang, Yanbin
  • Chủ đề: Physics
  • Là 1 phần của: Physical Review B, 8/2002, Vol.66(6)
  • Mô tả: Synchrotron x-ray radiography has been used to measure the viscosity of pure liquid Fe at high pressure and temperature in a large volume press. A probe sphere rising through liquid Fe at high pressure and temperature is imaged, in situ, allowing for the derivation of sample viscosity through a modified form of Stokes' equation. The effect of pressure on viscosity is fit by the semi empirical framework for transport coefficients in liquid metals, providing experimental verification of constant viscosity at the pressure-dependent melting temperature of liquid Fe where no change in liquid structure occurs.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0163-1829 ; E-ISSN: 1095-3795 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.66.060102

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...