skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kazakhstan petroleum industry 2008-2010: trends of resource nationalism policy? 

Sarsenbayev, K.

The Journal of World Energy Law & Business, 12/01/2011, Vol.4(4), pp.369-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-9957 ; E-ISSN: 1754-9965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jwelb/jwr017

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Kazakhstan petroleum industry 2008-2010: trends of resource nationalism policy? 
  • Tác giả: Sarsenbayev, K.
  • Là 1 phần của: The Journal of World Energy Law & Business, 12/01/2011, Vol.4(4), pp.369-379
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1754-9957 ; E-ISSN: 1754-9965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jwelb/jwr017

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...