skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Post-Displacement Employment and Health in Professional Iraqi Refugees vs. Professional Iraqi Immigrants

Jamil, Hikmet ; Aldhalimi, Abir ; Arnetz, Bengt B.

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 10/2012, Vol.10(4), pp.395-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15562948.2012.717826

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Post-Displacement Employment and Health in Professional Iraqi Refugees vs. Professional Iraqi Immigrants
  • Tác giả: Jamil, Hikmet ; Aldhalimi, Abir ; Arnetz, Bengt B.
  • Là 1 phần của: Journal of Immigrant & Refugee Studies, 10/2012, Vol.10(4), pp.395-406
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15562948.2012.717826

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...