skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beyond resilience: learning from the cultural economy

Pratt, Andy C.

European Planning Studies, 01/02/2017, Vol.25(1), pp.127-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-4313 ; E-ISSN: 1469-5944 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2016.1272549

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Beyond resilience: learning from the cultural economy
  • Tác giả: Pratt, Andy C.
  • Là 1 phần của: European Planning Studies, 01/02/2017, Vol.25(1), pp.127-139
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0965-4313 ; E-ISSN: 1469-5944 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2016.1272549

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...