skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intermetallic compounds formed during brazing of titanium with aluminium filler metals

Takemoto, Tadashi ; Okamoto, Ikuo

Journal of Materials Science, 4/1988, Vol.23(4), pp.1301-1308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01154593

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Intermetallic compounds formed during brazing of titanium with aluminium filler metals
  • Tác giả: Takemoto, Tadashi ; Okamoto, Ikuo
  • Là 1 phần của: Journal of Materials Science, 4/1988, Vol.23(4), pp.1301-1308
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01154593

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...