skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Schwermetallbestimmung (Pb, Cd, Hg) in Klärschlämmen ohne chemischen Aufschluß mit der Zeeman-Atomabsorptionsspektroskopie

Kurfürst, U. ; Rues, B.

Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie, 1/1981, Vol.308(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-1152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00487824

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Schwermetallbestimmung (Pb, Cd, Hg) in Klärschlämmen ohne chemischen Aufschluß mit der Zeeman-Atomabsorptionsspektroskopie
  • Tác giả: Kurfürst, U. ; Rues, B.
  • Là 1 phần của: Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie, 1/1981, Vol.308(1), pp.1-6
  • Ngôn ngữ: German
  • Số nhận dạng: ISSN: 0016-1152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00487824

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...