skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fracture toughness of discontinuously reinforced aluminium 6061 matrix composites

Hadianfard, M. J. ; Healy, J. C. ; Mai, Yiu -Wing

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(22), pp.6217-6221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00365047

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Fracture toughness of discontinuously reinforced aluminium 6061 matrix composites
  • Tác giả: Hadianfard, M. J. ; Healy, J. C. ; Mai, Yiu -Wing
  • Là 1 phần của: Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(22), pp.6217-6221
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00365047

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...