skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Deprotonation of β-Diketiminate in Sterically Demanding β-(Diketiminato)lanthanide Complexes: Influence of Lanthanide Metals

Jiao, Rui ; Xue, Mingqiang ; Shen, Xiaodong ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming ; Shen, Qi

European Journal of Inorganic Chemistry, 03/2011, Vol.2011(9), pp.1448-1453 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ejic.201000759

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Deprotonation of β-Diketiminate in Sterically Demanding β-(Diketiminato)lanthanide Complexes: Influence of Lanthanide Metals
  • Tác giả: Jiao, Rui ; Xue, Mingqiang ; Shen, Xiaodong ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming ; Shen, Qi
  • Là 1 phần của: European Journal of Inorganic Chemistry, 03/2011, Vol.2011(9), pp.1448-1453
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ejic.201000759

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...