skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tansūkʻnāmah-ʻi īlkhānī

Tụ̄sī, Nasị̄r Al-Dīn Muhạmmad Ibn Muhạmmad

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Tansūkʻnāmah-ʻi īlkhānī
 • Tác giả: Tụ̄sī, Nasị̄r Al-Dīn Muhạmmad Ibn Muhạmmad
 • Mô tả: Microfiche. New Delhi : Library of Congress Office ; Washington, D.C. : Library of Congress Photoduplication Service, 1989. 5 microfiches
  Abstract: On the properties of gems, metals, and perfumes; includes an introduction (53 p.) and explanatory notes by Mudarris Ra{u007A}avī.
 • Nhan đề liên quan: Series: ʻIlm dar Īrān ,no.9;
  Series: Intishārāt-i Bunyād-i Farhang-i Īrān ,65
 • Nơi xuất bản: Tehran: Bunyād-i Farhang-i Īrān
 • Năm xuất bản: 1348
 • Ngôn ngữ: Persian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...