skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Shūrāhā-yi kārgarī

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Shūrāhā-yi kārgarī
 • Mô tả: Microfilm. [Cambridge, Mass.] : Filmed by the Harvard University Library Microreproduction Service for the Middle East Microform Project at the Center for Research Libraries, [Chicago, Ill.] ; Harvard College Preservation Microfilm Program, 1996, 2006. On 1 microfilm reel with other items ; 35 mm
 • Nhan đề liên quan: Series: Cosroe Chaquèri collection of Iranian left-wing materials 1960-1985 ,reel 27;
  Series: MEMP Chaquèri project ,666;
  Series: Cosroe Chaquèri Collection of Iranian Opposition Materials ,476
 • Năm xuất bản: 1358
 • Ngôn ngữ: Persian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...