skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From theory to practice: a short pleading for user studies

Coravu, Robert

Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, 2010, Vol.6(4), pp.6-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1841-1940

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    From theory to practice: a short pleading for user studies
  • Tác giả: Coravu, Robert
  • Chủ đề: Library and Information Science
  • Là 1 phần của: Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, 2010, Vol.6(4), pp.6-6
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1841-1940

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...