skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dawid Abulafia, The Great Sea. A human History of the Mediterranean, Allen Lane

Quirini-Popławska, Danuta ; Quirini-Popławski, Rafał

Prace Historyczne, 2012, Vol.139(1), pp.258-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0083-4351 ; E-ISSN: 2084-4069

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Dawid Abulafia, The Great Sea. A human History of the Mediterranean, Allen Lane
  • Tác giả: Quirini-Popławska, Danuta ; Quirini-Popławski, Rafał
  • Chủ đề: History ; History & Archaeology
  • Là 1 phần của: Prace Historyczne, 2012, Vol.139(1), pp.258-261
  • Mô tả: Review: David Abulafi a, The Great Sea. A Human History of the Mediterranean, Allen Lane, New York–London 2011, ss. 666
  • Ngôn ngữ: Polish
  • Số nhận dạng: ISSN: 0083-4351 ; E-ISSN: 2084-4069

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...