skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Naţional şi naţionalism în educaţia românească interbelică (1918-1939)

Sdrobiş, Dragoş

Anuarul Institutului de Istorie »George Bariţiu« - Series HISTORICA, 2011, Vol.L(50), pp.341-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1584-4390 ; E-ISSN: 2344-2093

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Naţional şi naţionalism în educaţia românească interbelică (1918-1939)
  • Tác giả: Sdrobiş, Dragoş
  • Chủ đề: History ; Intellectual Elite ; Nation Building ; Education ; Discourse ; Xenophobia ; Great Romania ; History & Archaeology
  • Là 1 phần của: Anuarul Institutului de Istorie »George Bariţiu« - Series HISTORICA, 2011, Vol.L(50), pp.341-354
  • Mô tả: Modernity may be interpreted as a way to enforce an alphabetised society. It is obvious that education was supposed to be more than a cultural demarche, it should become a vector for a new identity. Education could be seen as a main tool in the process of the nation building, a way of of reinforcing...
  • Ngôn ngữ: Romanian
  • Số nhận dạng: ISSN: 1584-4390 ; E-ISSN: 2344-2093

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...