skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Joshua Searle-White, The Psychology of Nationalism, Palgrave, New York, 2001

Cojocaru, Natalia

Psihologia socială, 2005, Issue 16, pp.199-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1454-5667

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Joshua Searle-White, The Psychology of Nationalism, Palgrave, New York, 2001
  • Tác giả: Cojocaru, Natalia
  • Chủ đề: Psychology ; Psychology
  • Là 1 phần của: Psihologia socială, 2005, Issue 16, pp.199-201
  • Ngôn ngữ: Romanian
  • Số nhận dạng: ISSN: 1454-5667

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...