skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immigration policies and mental health morbidity among Latinos: A state-level analysis

Hatzenbuehler, Mark L. ; Prins, Seth J. ; Flake, Morgan ; Philbin, Morgan ; Frazer, M. Somjen ; Hagen, Daniel ; Hirsch, Jennifer

Social Science & Medicine, February 2017, Vol.174, pp.169-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.11.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...