skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La musicologie, interrogation humaniste

Germain-David, Pierrette

Musurgia, 2012, Vol.XIX(1), pp.9-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747220637 ; ISBN: 274722063X ; DOI: 10.3917/musur.121.0009

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    La musicologie, interrogation humaniste
  • Tác giả: Germain-David, Pierrette
  • Chủ đề: Music
  • Là 1 phần của: Musurgia, 2012, Vol.XIX(1), pp.9-15
  • Ngôn ngữ: French
  • Số nhận dạng: ISSN: 1257-7537 ; E-ISSN: 2271-1856 ; ISBN: 9782747220637 ; ISBN: 274722063X ; DOI: 10.3917/musur.121.0009

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...