skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

12 Contemporary Livelihoods

Wim , Van Averbeke ; Paul , Hebinck

Livelihoods and Landscapes, p.285-306

ISBN: 9789004161696 ; E-ISBN: 9789047430940 ; DOI: 10.1163/ej.9789004161696.i-394.93

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    12 Contemporary Livelihoods
  • Tác giả: Wim , Van Averbeke ; Paul , Hebinck
  • Là 1 phần của: Livelihoods and Landscapes, p.285-306
  • Nơi xuất bản: Leiden - Boston: Brill
  • Năm xuất bản: 2007
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 9789004161696 ; E-ISBN: 9789047430940 ; DOI: 10.1163/ej.9789004161696.i-394.93

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...